การใช้สารเคมีปริมาณมากอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการทำเกษตรกรรม มาเป็นระยะเวลายาวนาน ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งทางกายภาพและชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย์เอง ดังนี้

1.  สารเคมีที่ใช้ในการเกษตรส่วนใหญ่ สลายตัวช้าในธรรมชาติ จึงเกิดการสะสมและกระจายเป็นมลพิษในสิ่งแวดล้อม ทำลายสมดุลธรรมชาติ ในระบบนิเวศต่างๆ เกิดความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางดิน น้ำ อากาศ และถูกถ่ายทอดเข้าสู่วงจรอาหารหรือห่วงโซ่อาหาร

2.  มีสารเคมีตกค้างในผลผลิตทางเกษตรต่างๆ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค

3.  สารเคมีที่ตกค้างเป็นเวลานานทำให้แมลงศัตรูพืชเกิดการปรับตัวดื้อยา ทำให้เกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืช ทำความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรและสืบเนื่องถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของเกษตรกรและของประเทศ

4.  สิ่งแวดล้อมและพื้นที่ทำการเกษตรกรรมเสื่อมโทรม

5.  การที่ใช้สารเคมีปริมาณมากเพื่อการเกษตรกรรมส่งผลกระทบต่อรายจ่ายของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น และการเสียดุลการค้าของประเทศในการนำเข้าสารเคมี

     จากผลกระทบดังกล่าว ทำให้มนุษย์พยายามที่จะหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยหาวิถีธรรมชาติที่จะมาทดแทนการใช้เคมี จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการนำผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เป็นผลผลิตที่ได้จากกิจกรรมของจุลินทรีย์ เรียกว่าผลิตภัณฑ์ชีวภาพ หรือ ก็คือ น้ำหมักชีวภาพ มาใช้เพื่อลดการทดแทนการใช้เคมี ซึ่งได้มีการใช้น้ำหมักชีวภาพทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและด้านปศุสัตว์ เช่น ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ ส่งเสริมการเจริญของพืช ทำความสะอาดโรงเรือนในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งใช้ในครัวเรือน เช่น น้ำยาล้างจาน ซักผ้า แชมพู แม้กระทั้งใช้อาบน้ำขจัดกลิ่นตัว

     น้ำหมักชีวภาพ คือ ของเหลวที่เกิดจากการหมักพืช ผัก ผลไม้รวมทั้งสมุนไพรกับสารให้ความหวาน เช่น น้ำตาล น้ำผึ้ง ในสภาวะที่มีแบคทีเรียกรดแลกติค (lactic acid bacteria)

     น้ำหมักชีวภาพอาจมีชื่อเรียกกันหลากหลายแตกต่างกัน เช่น น้ำหมักพืช น้ำสกัดชีวภาพ น้ำหมักสมุนไพร น้ำเอนไซม์ น้ำจุลลินทรีย์ น้ำหมักโปรไบโอติก น้ำไอออนิกพลาสมา เซลล์ฟูดซ์

    เป็นกระบวนการแปรสภาพของวัตถุดิบเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ โดยอาศัยการสร้างน้ำย่อยหรือเอนไซม์ของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดที่พึงประสงค์เป็นจำนวนมากซึ่งพบในธรรมชาติ และ/หรือที่เติมลงไปในกระบวนการหมัก และจะเกิดขึ้นเมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม จึงจะทำให้การหมักเข้าสู่สภาวะหมักในรูปแบบที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว เกิดการควบคุมระบบในการหมักให้เป็นไปดังต้องการ เช่น เกิดการควบคุมและป้องกันการเจริญเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ปนเปื้อนชนิดที่เป็นอันตรายหากบริโภคเข้าไป หรือชนิดที่ทำให้ผลิตภัณฑ์หมักมีกลิ่น รสหรือลักษณะที่ต้องการ